การติดตั้ง ESP8266 Platform สำหรับ NodeMCU
การจะใช้ NodeMCU ได้นั้น จำเป็นต้องติดตั้ง ESP8266 Platform เพื่อ ทำการติดต่อ ระหว่าง Arduino IDE กับ NodeMCU


เริ่มโดย เปิด Arduino IDE ขึ้นมา


ไปที่ File -> Preferencesจากนั้น ไปที่ช่อง Additional Boards Manager URLs: ป้อน URL นี้

 
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

เข้าไป

จากนั้น คลิก OK

ไปที่ Tools ไปที่ Board:   คลิกที่ Boards Manager...
เลื่อนหา esp8266 by ESP8266 Community
คลิกที่ Online help จะ ปรากฏ ปุ่ม Install ขึ้นมา แล้วจึงคลิกที่  Install

เพื่อทำการติดตั้ง ESP8266 Platform
รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ไปที่ Tools -> Board:

เลือนลงดู ด้านล่างสุด จะมี ESP8266 Platform เพิ่มเข้ามาเพิ่มโค้ด

#include <ESP8266WiFi.h>


เข้าไปที่ ด้านบนสุดดังรูป#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}


เลือก Board : NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
คลิกที่เครื่องหมายถูก เพื่อทดลอง คอมไพล์
ถ้าขึ้น Done compiling แสดงว่า Arduino IDE ของเรานั้นพร้อมใช้งานกับ NodeMCU แล้วครับ