แอพแอนดรอยด์ รับค่าจากบอร์ด Arduino #3 (ทดสอบการทำงาน)

ต่อจาก แอพแอนดรอยด์ รับค่าจากบอร์ด Arduino #2 (ลาก วาง Blocks)
http://robotsiam.blogspot.com/2016/09/get-up-arduino-2.html

และ การใช้งาน เซนเซอร์ Ultrasonic Module HC-SR04

http://robotsiam.blogspot.com/2016/09/ultrasonic-module-hc-sr04.html

เราจะมาทดสอบการทำงานของโปรแกรม Get_up_Arduino ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน เพื่อรับค่าจาก เซนเซอร์ Ultrasonic Module HC-SR04 ที่ต่อกับ บอร์ด Arduino UNO R3 ผ่านทาง Bluetooth HC-05

ต่อวงจรตามรูป

UNO <--> HC-SR04  

VCC <--> VCC
GND <--> GND
D12  <--> Trig
D13  <--> Echo
..................................

UNO <--> HC-05

VCC <--> VCC
GND <--> GND
D9  <---> TXD
D10 <---> RXD


ทดสอบการทำงาน

 เขียนโค้ด และ Upload  ไปที่บอร์ด Arduino UNO R3 ดังนี้

#include <SoftwareSerial.h>
#include <NewPing.h>

SoftwareSerial MySerial(9, 10);
NewPing sonar(12, 13);

long cm;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  MySerial.begin(9600);
}

void loop()
{
   
  delay(50);
  cm = sonar.ping_cm();
  Serial.print(cm);
  Serial.print(" cm.");
  Serial.print("\n");

  MySerial.print(cm);
  delay(510);
  
}

เปิดโปรแกรม Get_up_Arduinoเมื่อเปิดแอพครั้งแรก Label1 จะแสดง เป็นข้อความเดิม คือ Text for Label1 จากนั้น ให้คลิกที่ รูป Bluetooth


จะมี รายการของ Bluetooth ขึ้นมา ให้เลือก HC-05ทดลอง เอามือ หรือ วัตถุอื่นๆ เครื่อนไหว ขึ้นลง หน้าจุดรับสัญญาณ อัลตร้าโซนิค HC-SR04


ที่ Serial Monitor ที่คอมพิวเตอร์ของเรา จะแสดงค่า ระยะความห่างของมือเรากับ HC-SR04 หน่วยเป็น เซ็นติเมตร (cm)


และที่โปรแกรม Get_up_Arduino ที่สมาร์ทโฟน ก็จะแสดง ระยะความห่างของมือเรากับ HC-SR04 เช่นกันจากการทดสอบนี้: แสดงให้เห็นว่า สมาร์ทโฟน ของเรา สามารถรับค่าจากบอร์ด Arduino  ได้ และ เราสามารถนำค่าที่รับได้นี้ไปไปพัฒนากับการเขียน  แอพแอนดรอยด์ ของเราในโอกาสต่อๆไปครับ